Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

Nauja medžiaga:

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Šaltinėlį“. II pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai, II pusmetis, 2014-2015 m. m.

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Šaltinėlį“. I pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai, I pusmetis, 2014-2015 m.

Diktantų pavyzdžiai

Ilgalakiai planai 2014-2015 m.m.

Kita medžiaga:

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

Ar nepamiršau per vasarą?

Vasarą siūlomų skaityti knygų sąrašas

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Antro pusmečio pasiekimų vertinimo lentelė

Mokinių vertinimas baigus III vadovėlio skyrių

I pusmečio pasiekimų vertinimo lentelė

Pamokos plano „griaučiai“

Fonetinės rašybos mokymo sistema „Šaltinėlio“, „Naujojo šaltinio“ ir „Šaltinio“ komplektuose

Vertinimas: II klasės mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimų lentelė

Apibendrinamasis vertinimas II klasėje

II klasė

II klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal naujas Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Vadovėlio literatūrinė ir kalbinė medžiaga integruota. Kalbos ugdymas diferencijuotas ir individualizuotas. Vadovėlyje pasirinkti du mokomosios medžiagos diferencijavimo būdai: pirmas – skirtingiems lygiams pateikti nevienodo sudėtingumo tekstai, antras – prie to paties teksto numatyta įvairaus sudėtingumo klausimai, užduotys. Orientuojamasi į interpretacinį, o ne į reprodukcinį mokymąsi. Siekiama ugdyti mokinių kūrybingumą. Stengiamasi sudaryti antrokams sąlygas įgauti kalbinės, kultūrinės ir socialinės patirties, kad jie susidarytų komunikavimo ir kultūrinės kompetencijos pradmenis. Daugiau dėmesio skiriama pažintiniams tekstams iš „Vaikų enciklopedijos”, „Pradinukų žodyno” ir kitų informacinių šaltinių.

Vadovėlio komplektą sudaro:
  • keturios knygos,
  • keturi pratybų sąsiuviniai,
  • testų sąsiuvinis,
  • kompaktinė plokštelė su kūrinių autorių arba aktorių skaitomais tekstais,
  • mokytojo knyga.

Papildoma medžiaga:

  • diktantai, atpasakojimai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (I d. Antras skyrius);
  • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
  • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. K., 2006.

© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"