Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

SEMINARAI

Seminarų programas galima gauti adresu marcelioniene@gmail.com. Seminarai bus periodiškai atnaujinami, juos gali užsisakyti švietimo centrai arba mokyklos tuo pačiu adresu.

I. Lietuvių kalbos kurso apibendrinimas, mokinių pasiekimų vertinimas IV klasėje ir sąsajos su V klase (dirbant su vadovėlio “Naujasis šaltinis” komplektu)

 1. Mokinio, kaip skaitytojo, nuostatų, žinių apie literatūrą, skaitymo gebėjimų apibendrinimas ir vertinimas „Naujajame šaltinyje“ IV klasei. Penktos klasės programos reikalavimai, vadovėlių autorių lūkesčiai šioje srityje.
 2. Teigiamų nuostatų į kalbos mokymąsi formavimas, supratimo apie kalbos sandarą apibendrinimas ir vertinimas. Mokinių supratimo apie kalbą ugdymo tąsa V klasėje.
 3. Žodžių rašybos, sakinių skyrybos, teksto sudarymo gebėjimai, jų vertinimas ir rezutatų fiksavimas.
 4. Pasirinktos literatūrinio arba kalbinio ugdymo problemos sprendimas dirbant su vadovėlio medžiaga konkrečioje klasėje.
 5. Susitikimas su būsimu klasės lietuvių kalbos mokytoju: atsakymai į klausimus, bendra mokinių rašto darbo analizė.
 6. Lietuvių kalbos ugdymosi pasiekimai ir jų tąsos V klasėje problemų sprendimo būdai.

II. Ugdymo proceso planavimas, tikslų įgyvendinimas ir pasiekimų vertinimas dirbant pagal atnaujintą Lietuvių kalbos bendrąją programą I – IV klasėse

 1. Lietuvių kalbos ugdymo atnaujinimas I – IV klasėse: kas pavyko, o ką reikėtų toliau tobulinti.
 2. Ugdymo proceso planavimas: ilgalaikis metų planas, vidutinės trukmės (pusmečio, projekto ir kt.) planas, savaitiniai planai, pamokos planas. IT panaudojimas planuojant ugdymo procesą.
 3. Lietuvių kalbos ugdymo tikslų įgyvendinimas dirbant su atnaujintu “Šaltinėliu“ I klasėje, su “Naujuoju šaltiniu” II, III ir IV klasėje.
 4. Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas ugdant ir ugdantis lietuvių kalbą: programoje pateiktų pasiekimų lygių aprašų panaudojimas, testavimo problemos, vertinimo fiksavimas.

III. Rašymo, kaip kalbinės veiklos, ugdymas I – IV klasėse dirbant pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą

 1. Rašytinės kalbos ugdymo atnaujinimas I – IV klasėse: rašymo gebėjimų raida, pasiekimai, vertinimas.
 2. Rašymo technikos mokymo ir mokymosi teoriniai pagrindai, metodai, priemonės.
 3. Fonetinės rašybos mokymo ir mokymosi sistema I – II klasėse: teoriniai pagrindai, gebėjimų ugdymosi etapai, metodai, priemonės, vertinimas. Rašytinės kalbos ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas I – II klasėse.
 4. Morfologinės rašybos mokymo ir mokymosi sistema III – IV klasėje: teoriniai pagrindai, mokinių gebėjimų ugdymosi „laipteliai“, metodai, priemonės, vertinimas. Rašytinės kalbos ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas III – IV klasėse.
 5. Tekstas – viena iš svarbiausių ir rašytinės kalbos mokymo priemonių, ir jos ugdymosi tikslas.

IV. Grožinių ir negrožinių tekstų skaitymas I – IV klasėse

 1. Literatūrinio ugdymo turinys atnaujintoje Lietuvių kalbos bendrojoje programoje: tikslai, numatomi mokinių pasiekimai, vertybinės nuostatos, vertinimas.
 2. Literatūrinio ugdymo sistema I – IV klasėse: jaunojo skaitytojo auginimo sąlygos ir galimybės. Svarbiausi literatūrinio ugdymo principai.
 3. Prozos tekstų įvairovė, jų skaitymo ypatumai: susipažinimas, analizė, kūrybiniai darbai.
 4. Klasikinė ir šiuolaikinė poezija – kaip ją priima pradinukas.
 5. Supažindinimas su dramos kūriniu, teatru, mokymasis žaisti teatrą.
 6. Gebėjimas naudotis informacine literatūra – šiuolaikinio gyvenimo būtinybė.

V. Atnaujinto lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimas dirbant su vadovėlio “Naujasis šaltinis” komplektu III klasėje: ugdymo proceso planavimas, optimalus mokomosios medžiagos panaudojimas, mokinių pasiekimų vertinimas

 1. Atnaujinto lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimas „Naujajame šaltinyje“ III klasei: literatūrinio ir kalbinio ugdymo sistema.
 2. Ugdymo planavimas III klasėje: ilgalaikis planas, savaitiniai planai, pamokos planas. IT panaudojimas planuojant ugdymo procesą. Planų pavyzdžiai – greitoji pagalba mokytojui.
 3. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas: diferencijuotų užduočių sistema vadovėlyje, pratybų sąsiuviniuose, papildomose mokymo priemonėse, jos taikymas atsižvelgiant į klasės mokinių poreikius ir galimybes; mokinių aktyvinimas, mokymasis mokytis.
 4. Ugdymo proceso vertinimas ir įsivertinimas: kaip vadovėlio komplekto medžiaga padeda mokytojui taikyti formuojamąjį vertinimą, apibendrinti ugdymo proceso etapą ir įvertinti mokinių pasiekimus bei juos fiksuoti.

© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"