Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

Mielieji Mokytojai,

gaunu daug laiškų, kuriuose Jūs klausiate, ar vadovėliai „Šaltinėlis“, „Naujasis šaltinis“ ir „Šaltinis“ tiks dirbti pagal naują programą. Esu gerai susipažinusi su šia programa, jos rengėjams teikiau siūlymų, reiškiau pastabų, todėl labai atsakingai noriu pareikšti:

Pirma. Ši programa nėra iš esmės nauja programa. Jos pagrindas liko tas pats – kalbos ugdymo turinys pateikiamas pagal kalbinės veiklos sritis, kurios ugdymo procese turi būti integruojamos.

Antra. Atnaujintoje programoje daugiau dėmesio skirta klausymui ir kalbėjimui (manau, kad ši programos dalis daugiausia atnaujinta ir geriausiai pavykusi ). „Šaltinio“ ir „Naujojo šaltinio“ vadovėliuose šiai kalbinei veiklai visada buvo skiriama daug užduočių, o IV klasėje klausymas ir kalbėjimas net apibendrinti atskiruose poskyriuose. Atsižvelgiant į programos naujoves ateinančių mokslo metų atnaujintuose savaitiniuose planuose bus pateikta papildomų užduočių mokinių kalbėjimo ir klausymo gebėjimams ugdytis.

Trečia. Atrenkant „Šaltinėlio“, „Šaltinio“ ir „Naujojo šaltinio“ literatūrinius tekstus visada buvo keliami aukšti meniškumo reikalavimai, todėl vaikai skaito tikrai vertingus kūrinius ar jų ištraukas, ko reikalaujama programoje. Be to, šiuose vadovėliuose atskirti paprasti teksto turinio (pateikiami paraštėse prie teksto) ir gilesnės analizės klausimai bei užduotys (pateikiami po tekstu). Todėl dirbant pagal atnaujintą programą daugiau dėmesio reikėtų skirti pastarosioms, t. y. interpretacinio, kūrybinio pobūdžio užduotims, kad būtų ugdomi aukštesnieji teksto skaitymo ir supratimo gebėjimai. Šių užduočių prie kiekvieno vadovėlio teksto taip pat bus papildomai siūloma ateinančių mokslo metų savaitiniuose planuose.

Ketvirta. Programoje liko tas pats kalbos sandaros pažinimo turinys. „Naujojo šaltinio“, „Šaltinio“, „Šaltinėlio“ vadovėliuose pateikta jau keletą kartų tobulinta ir patikrinta praktikoje supažindinimo su lietuvių kalbos sandara sistema, kurioje per kalbinę veiklą vaikai susipažįsta su lietuvių kalbos garsynu, skaitydami ir analizuodami tekstų kalbą supranta kiekvienos kalbos dalies reikšmę ir požymius, mokosi jas vartoti. Šiuose vadovėliuose nėra formalaus mokymo. Taigi minėti vadovėliai tikrai tinka ir dirbant pagal atnaujintą programą.

Pagarbiai, Elena Marcelionienė

Svetainėje rasite šią metodinę medžiagą:

  • Ilgalaikių lietuvių kalbos ugdymo planų pavyzdžių.
  • II pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I ir II klasei), „Šaltinį“ (III ir IV klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei).
  • I pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I ir II klasei), „Šaltinį“ (III ir IV klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei).
  • Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduočių, pasiekimų vertinimo lentelių, aprašų.
  • Diktantų ir jų analizės pavyzdžių.
  • Metodinių patarimų, kaip skaityti ir analizuoti grožinius ir negrožinius tekstus. Siūlome susipažinti su metodine priemone „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“, kurią galite atsisiųsti čia arba iš čia.
  • Seminarų temas.
  • I – IV klasių mokiniams siūlomų skaityti knygų sąrašus.
  • Metodinių straipsnių įvairiomis lietuvių kalbos ugdymo temomis.
  • Lietuvių kalbos ugdymo(si) gaires užsienio lituanistinėms šeštadieninėms mokykloms.
Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.

© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"