Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

Nauja medžiaga:

Diktantas ketvirtokų lietuvių kalbos olimpiadai

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Šaltinį“. II pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“., II pusmetis, 2014-2015 m. m.

Negrožinio teksto suvokimo gebėjimai

Dalykinio teksto skaitymas

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Šaltinį“. I pusmetis

Ilgalakiai planai 2014-2015 m.m.

2014-2015 m.m. pirmo pusmečio savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“

Vienos knygos skaitymo strategijos planas

Kita medžiaga:

Kristijonas Donelaitis ir kiti klasikai pradinėse klasėse

Ketvirtokai skaito Kristijono Donelaičio „Metus“

Pamokos „Kristijono Donelaičio saulė poemoje „Metai“ planas“.

Kristijonui Donelaičiui pažinti

Diktantas rašybos ir skyrybos gebėjimams apibendrinti

Lentelė rezultatams suvesti ir apibendrinti

Mokinių rašybos ir skyrybos gebėjimų žymėjimas

Diktantų pavyzdžiai

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

Ar nepamiršau per vasarą?

Vasarą siūlomų skaityti knygų sąrašas

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Vertinimo lentelė

Pamokos plano „griaučiai“

Morfologinės rašybos mokymo sistema „Naujojo šaltinio“ ir „Šaltinio“ komplektuose

Apibendrinamasis vertinimas IV klasėje

Iš mokytojų darbo patirties

Lietuvių kalbos pamokos 4 klasėje aprašymas

Vytautės Žilinskaitės „Saulė išdavikė“ ketvirtoje klasėje

IV klasė

Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą ir atitinka visas joje nurodytas ugdymo nuostatas, kalbos ugdymo tikslus ir didaktikos principus. Vadovėlio tekstai ir užduotys, kaip ir žemesnėse klasėse, diferencijuoti: pateikiami papildomi tekstai smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu, ieškoti informacijos įvairiuose papildomuose šaltiniuose. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį, – sutrumpinti arba parinkti trumpesni skaitymo tekstai. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos skaityti ir analizuoti. Pradės sistemingai pažindintis su lietuvių literatūros klasikais: vadovėlyje pateikti svarbiausi ir įdomiausi šių rašytojų gyvenimo faktai, nuorodos į įvairius informacijos šaltinius. Vadovėlyje pristatomi ir ryškiausi anksčiau kūrusieji bei šiuolaikiniai lietuvių vaikų rašytojai, kartu apibendrinant, kuriuos to laikmečio prozininkus, poetus, dramos autorius mokiniai skaitė, žino. Prie mokytojo knygos parengta kompaktinė plokštelė, kurioje kūrinius skaito patys jų autoriai, aktoriai.

Kadangi ketvirta klasė yra baigiamoji pradinio ugdymo grandis, vadovėlyje sistemingai apibendrintos visos programoje numatytos kalbinės veiklos sritys. Pratybų sąsiuviniuose daug teksto analizės, sudarymo ir tobulinimo užduočių. Daug pratimų skirta rašybos ir skyrybos įgūdžių sudarymui, mokinio pasiekimų įsivertinimui. Mokytojo knygoje pateikiama probleminių klausimų, papildomų užduočių mokiniams, naujausios literatūros mokytojui.

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • keturios knygos,
  • keturi pratybų sąsiuviniai,
  • testų sąsiuvinis,
  • mokytojo knyga,
  • kompaktinė plokštelė.
Papildoma medžiaga:
  • diktantai, atpasakojimai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (II d. Antras skyrius);
  • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
  • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III – IV klasei. K., 2006.


© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"